Diensten

Voor wie?

Oosterhoorn Medezeggenschap ondersteunt medezeggenschapsorganen van medewerkers in brede zin op centraal en decentraal niveau binnen uw organisatie. Wij dragen de beroepsgroep van ambtelijk secretarissen een warm hart toe en ondersteunen hen op maat. Daarnaast adviseren wij HR-functionarissen en bestuurders bij het inrichten en vormgeven van medezeggenschap in hun organisaties.

 

Maatwerk OR-trainingen

Voor OR-en verzorgen wij maatwerk trainingen. Aan de hand van een intakegesprek stellen we een op de OR afgestemd programma op. Hierbij houden wij rekening met de leervraag van de OR en de actuele ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Hierbij kunnen het vergaren van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en teamontwikkeling aan de orde komen. Tijdens de training gaan wij zo veel mogelijk met actuele praktijksituaties aan de slag.

 

Thematische trainingen

Om specifieke kennis/vaardigheden op een bepaald terrein te ontwikkelen, verzorgen wij ook thematische trainingen rondom de thema’s: Het Dagelijks Bestuur van de OR, OR aan de slag met de Arbowet, Duurzame inzetbaarheid, Mindmapping voor de OR, Effectieve informatieverwerking en snellezen, Agile werken voor de OR. Deze trainingen bieden wij als open inschrijving aan maar kunnen wij ook incompany voor de eigen OR verzorgen.

 

Coaching en advies

Coaching individueel

Als OR-lid ga je een nieuwe uitdaging aan. Een nieuwe rol, andere taken en positie naast het zijn van medewerker binnen de lijnorganisatie. Het kan zijn dat bepaalde zaken je als OR-lid lastig afgaan of dat je daarin zoekende bent. Dan ondersteunen wij individuele OR-leden in de vorm van individuele coaching. Waarbij o.a. coaching on the job tot de mogelijkheden behoort.

Advies bij beoordelen van voorgenomen besluiten

Door zijn ruime ervaring in dergelijke adviestrajecten heeft Oosterhoorn Medezeggenschap een aantal handige tools ontwikkeld die wij hierbij hanteren. Zo werken wij met een overzichtelijk routeplan, een belangenmatrix en hanteren wij diverse overzichtelijke analysemodellen. Dit alles stelt de OR in staat om:

  • zich goed voor te bereiden op de behandeling van het voorgenomen besluit
  • vroegtijdig heldere werkafspraken met de bestuurder te maken
  • de maximale invloedruimte te benutten
  • de beschikbare informatie objectief te beoordelen
  • medewerkersparticipatie vorm te geven
  • het inhoudelijke gesprek met de bestuurder aan te gaan
  • een onderbouwd besluit te nemen en een gedegen reactie te formuleren richting bestuurder.

Advies bij ontwikkelen medezeggenschapsstructuur/werkwijze OR

Organisaties passen hun structuur en daarmee de zeggenschapsverhoudingen zo nodig aan. Dit vraagt vervolgens in veel gevallen om een vertaling hiervan naar de inrichting van de medezeggenschap/werkwijze van de OR. Samen met de OR onderzoeken we welke effecten deze veranderingen hebben op de inrichting of werkwijze van de OR en welke aanpassingen nodig zijn. Om daarna een aantal scenario’s uit te werken en de OR te ondersteunen in het maken van een keuze en het praktisch uitwerken van de nieuwe structuur/werkwijze van de OR.

Advies bij realiseren van maximale participatie van medewerkers

Medezeggenschap maak je samen. Het is daarom voor Oosterhoorn Medezeggenschap vanzelfsprekend dat de OR bij het beoordelen van belangrijke thema’s het contact met de medewerkers zoekt en hen maximaal laat participeren. Wij hebben ruime ervaring in het adviseren van OR en bestuurder over het betrekken van medewerkers bij de behandeling van voorgenomen besluiten.

 

Specialistische begeleiding

Facilitator brainstormsessies

Wanneer de OR een brainstormsessie met de medewerkers organiseert is het van belang dit goed voor te bereiden. Ook staat of valt het succes van een brainstormsessie bij de werkwijze die de OR hanteert. Oosterhoorn Medezeggenschap ondersteunt de OR bij de voorbereiding van deze sessies en kan waar gewenst als facilitator de bijeenkomst in goede banen leiden.

Individueel en team assessment

Hierbij maken wij gebruik van de LINK-methodiek. Dit is een model dat inzicht geeft in de gedrags- en communicatiestijlen van de individuele OR-leden en daarmee ook van de totale OR. Wij hanteren deze methodiek in OR-trainingen en coaching