Corry Oosterhoorn

 

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn, oprichtster en eigenaar van Oosterhoorn Medezeggenschap

Bij toeval ben ik in de medezeggenschap terecht gekomen. Eerst als ambtelijk secretaris van een enthousiaste OR. Daar heb ik kunnen ervaren hoe belangrijk het is dat een bestuurder de medezeggenschap een warm hart toedraagt. In die periode ben ik als medeoprichtster van de VASMO (beroepsverenging van ambtelijk secretaris) een aantal jaren bestuurslid van deze vereniging geweest. Daarna heb ik als trainer bij DASMO (dienstverlening ambtelijk secretarissen) een bijdrage aan de uitbreiding en ontwikkeling van dit bureau geleverd. In 2006 jaar heb ik de overstap gemaakt naar zelfstandigheid en ben ik vanuit mijn bureau Oosterhoorn Medezeggenschap actief in het ondersteunen van OR-en. Sinds 2018 maak ik onderdeel uit van het docententeam van AS-opleidingen van OR-ondersteuning. Naast trainer/adviseur ben ik publicist en lid van de Raad van Advies van VASMO.

Ik ondersteun OR-en op een toegankelijke manier, inspelend op actuele ontwikkelingen. Trainingen moeten concrete resultaten opleveren en ik nodig OR-en graag uit hun ondernemende rol maximaal vorm te geven. Dit maakt dat iedere training maatwerk is, afgestemd op de wensen en situatie van de betreffende OR. Binnen de medezeggenschap richt ik mij specifiek op de vertaling van dynamisch/organisch organiseren naar de werkwijze van de OR en het maximaal vormgeven van medewerkersparticipatie.

OR-en ervaren mij als een trainer die lastige situaties praktisch benadert en eenvoudige, werkbare methodieken aanreikt.

 

Oosterhoorn Medezeggenschap

Wij ondersteunen OR-en op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor ons een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Graag maken wij daarbij kennis met de bestuurder van de OR en stimuleren wij OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en dialoog.

Uitgangspunten die wij hierbij hanteren:

  • Resultaatgericht, zo concreet mogelijk en toegespitst op de praktijk van de betreffende OR.
  • Geen lange presentaties maar werkvormen waarbij de OR na relevante informatieverstrekking zelf aan de slag gaat.
  • Hanteren van afwisselende en interactieve werkvormen, met ruimte voor ontspanning en humor.
  • De aanwezige kennis bij de deelnemers naar boven proberen te halen.
  • Het belang van medezeggenschap is interactief zijn met je omgeving, dus moedigen wij de OR hiertoe aan.
  • Zo mogelijk gaan we aan de slag met actuele thema’s uit de eigen organisatie.

 

Onze visie op opleiden

Training draagt bij aan de ontwikkeling van de OR en zijn individuele leden. Belangrijk om de inhoud van de training en de te hanteren methodieken af te stemmen op het niveau en de leervoorkeuren van de cursisten. Onze visie is dat het overzichtelijk aanbieden van de theorie en het actief deelnemen van cursisten tijdens de trainingen zijn vruchten afwerpt. Daarom bevorderen wij een zo groot mogelijke eigen inbreng van de cursisten door het gebruik van interactieve werkvormen.

Theoretische kennis vormt de basis van leren. Daar waar mogelijk werken wij met een reader die de cursisten ter voorbereiding van de training krijgen aangereikt. Tijdens de training wordt de theorie overzichtelijk gepresenteerd met inzet van praatplaten, power points en checklists.

Tijdens de trainingen werken wij zo veel mogelijk vanuit uw eigen praktijk. Vanzelfsprekend verzorgen wij het verslag van uw training, voorzien van een actiepuntenlijst. Op onze beurt verwachten wij van de deelnemers een grote eigen inbreng. 

 

Visie op samenwerking

Effectiviteit in uw samenwerking met Oosterhoorn Medezeggenschap staat voorop. Dus bespreken wij met u welke diensten voor u het meest effectief zijn: maatwerktrainingen, thematische trainingen, advies, coaching, brainstormsessies, ondersteuning bij OR-verkiezingen, noem maar op. Waarbij wij adviseren en in overleg met u de inhoud, vorm, datum en locatie vaststellen. Flexibiliteit ook in actualiteit. Blijkt bij aanvang van uw maatwerktraining dat een actuele gebeurtenis meer aandacht behoeft dan de in het programma opgenomen onderwerpen, dan spelen onze trainers hier alert op in.

De wederzijdse samenwerking stopt niet na het afronden van een training. Voor onze klanten staan wij ook na het verstrekken van het cursusverslag klaar. Zo beantwoorden wij graag uw tussentijdse vragen of helpen u op weg met documenten die het OR-werk eenvoudiger maken.

 

Staan voor kwaliteit

Oosterhoorn Medezeggenschap is als onderwijsinstelling ingeschreven in het register van het CRBKO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Naast de erkenning dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het CRKBO heeft de registratie nog een bijkomend effect. Door deze registratie is Oosterhoorn Medezeggenschap een erkende instelling als bedoeld in de Europese Btw-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat wij onze opleidingen BTW-vrij aan onze klanten mogen aanbieden.

Onze trainers zijn:

  • Aangesloten bij de NVO2 Beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development en zijn hierdoor gehouden aan de beroepscode van de vereniging.
  • Lid van de BVMP Beroepsvereniging Van MedezeggenschapsProfessionals en volgen de door de vereniging opgestelde gedragscode.

Om als trainers actueel te blijven binnen het vakgebied en het werkterrein volgen onze trainers jaarlijks een aantal scholingen, nemen zij deel aan intervisiebijeenkomsten en schrijven zij regelmatig artikelen.